Privacybeleid

Privacyverklaring AVG

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De wetgeving voorziet in algemene regels waar WIJIJ zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

 

Uitgangspunten

WIJIJ draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt WIJIJ zich aan de volgende uitgangspunten:

 • Transparantie
  Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. WIJIJ informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens, eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk.
 • Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
  WIJIJ zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, redelijkerwijs gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigde grondslag verwerkt. Minimale gegevensverwerking
WIJIJ streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van WIJIJ goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  WIJIJ gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt WIJIJ voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid.
 • Subsidiariteit
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken cliënt maakt.
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

 

 

Verwerkers / Ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt WIJIJ in sommige gevallen gebruik van Diensten van derde partijen, deze worden alleen gebruikt waar noodzakelijk voor de gebruikelijke werkzaamheden.

 

Rechten van betrokkenen

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om aan WIJIJ te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht
  U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij WIJIJ om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens
  In gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert WIJIJ de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen
  Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij WIJIJ worden verwerkt, heeft u het recht om WIJIJ te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. WIJIJ zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

 

Website en Cookies

U kunt de website van WIJIJ anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem. WIJIJ gebruikt cookies voor een bezoekersanalyse via Google Analytics.

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken.

 

Informatiebeveiliging

Op basis van het Informatiebeveiligingsbeleid zijn maatregelen getroffen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Informatieveiligheid is een eerste voorwaarde voor gegevensbescherming in het kader van privacy.

 

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te alle tijden gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van WIJIJ, dan kunt u dit bij voorkeur kenbaar maken aan Avres via info@avres.nl of telefonisch via 0183650200, waarbij u vraagt naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Privacyverklaring 1 Februari 2019